Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

 

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR) 

Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

 

Møder mv. i  2021 

FU-mødedatoer i foråret:  7. april, 5. maj og 9. juni. Alle onsdage kl. 9 – 11
Ugevagtsmøde 17. marts 2021 kl. 15.30
Bestyrelsesmøde: mandag 12. april 2021 kl. 16.30 – 18.00

Aflysninger /udsættelser:

 • FU-møderne 13. januar og 10. februar aflyst
 • Medlemsaften i januar aflyst
 • Litteratur i fællesskab onsdag eftermiddag 24. februar aflyst
 • Påskeudstillingen på Nygård 2021 aflyst
 • Højskoledag i efteråret 2021 aflyst  
 • Foreningen Nygårds Generalforsamling udsat (fra 24. marts) til mandag 13. september 2021 kl. 19 (meddelt alle medlemmer pr. mail 12. februar)
  Det nuværende forretningsudvalg og den nuværende bestyrelse fortsætter uændret indtil da
 • Udflugten til Roskilde udsat til d. 16. september 2021

Vores arrangementsprogram for 2021 ser foreløbig således ud:

Forår 2021

Forhistorisk fodtur omkring Nygård
Med museumsinspektør Merete Essenbæk fra Museum Sønderjylland som guide inviterer vi til en arkæologisk vandring omkring Nygård

 • Lørdag 24. april 2021 kl. 13 -15

Efterår 2021

Folkemusikkoncert med Himmerland og Nuala Kennedy
Den irske sanger, komponist og multiinstrumentalist Nuala Kennedy og Band Himmerland kommer på efterårets turné forbi Nygård

 • Søndag 26. september 2021 kl. 15 - 17

Natur, kultur og mennesker oplevet i vandrestøvler
ved Inge Gillesberg og Steen Seierup

 • Mandag 4.oktober 2021 kl. 19 - 21.30

Siden sidst :   (herunder forhold, som FU er oplyst om pr. mail i mellemtiden. Medtaget her for at have samling på tingene)

Tagvindue på 2. sal er blevet udskiftet og loftet i det lille værelse renoveret i januar måned (Henrik Drud havde lavet hul i det, for at finde årsagen til vandproblemerne).

Efterfølgende malede Birgitte og Ole værelset og satte det hele på plads igen. Så vi har alligevel fået renoveret noget;-)

Tilstopningerne i tagrenden er også ordnet. 

Rengøring i hovedbygning og bagehus har Tamira, Inge, Ole og Birgitte taget sig af, bl.a. rengøring på 1. og 2. sal efter isætning af nyt tagvindue og reparation af loft i det lille værelse på 1. sal samt maling of loft og vægge. 

Rotter på Nygård: Kommunens rottefænger har 25. februar fjernet rottefælden og dermed afsluttet sagen.

Væltede stolper ved begge indkørsler til Nygård (med kæde over):
Problemet blev i første omgang ved begge indkørsler løst ved,
at skiltet med "Indkørsel kun efter særlig tilladelse" blev flyttet over på en anden stolpe ved indkørslerne. Det fungerer fint nok ved den nordlige indkørsel fra Nørreskovvej (den bruges nu mest af cykler). Her er der fortsat kæde over.

Men ved indkørslen fra Holmvej var der i første omgang ikke mere kæde over. Kun en stolpe med skiltet "Indkørsel kun efter særlig tilladelse”. Asta meddelte Hans-Jørgen Ellemand, at dette ikke er en tilfredsstillende løsning for Nygård. Kædeløsningen blev aftalt ved etableringen af Nygård for at undgå almindelig trafik af biler forbi Nygård.
Asta fastholdt, at vi fortsat ønsker denne løsning, for at undgå at "bilister der går tur i bil" vælger at køre rundt om Nygård samt at store biler (f.eks. skraldebilen) kører denne vej. Der ville være for mange der "overser" skiltet og bare kører igennem. Det ville give en uønsket trafik og støj på Nygård.  
HJE fortalte, at det var en ny mand på jobbet, der havde foretaget ændringen. Han vil tage det op med vedkommende.

Det næste der skete var, at Asta fik en mail 19. februar fra Jakob Riemer Helsbøl, skov- og landskabsingeniør ved Naturstyrelsen:  ”Det er aftalt med vores lokale skovarbejder at den rådne kædepæl ved den sydlige indkørsel til haven fjernes, og at der i stedet placeres en piktogrampæl midt på vejen således at biler ikke kan køre ind ad vejen. Piktogrampælen placeres midt på vejen, når jorden er tøet så den er til at grave i. Vi er opmærksomme på at bilister ikke skal kunne tilgå arealet. ””
Asta kontaktede omgående JRH pr. telefon og forklarede, at vi selv havde brug for at kunne komme den vej ind og derfor havde brug for kædeløsningen.

Problemet er nu (25. februar) blevet løst ved begge indkørsler. Dog er der pt. en lås på kæden ved den sydlige indkørsel ved Holmvej. Asta har bedt om, at låsen enten fjernes eller vi får nøgle til låsen. 


Sagen om bimåleren til vandforbrug i Naturskolen:

Finn opdagede for noget tid siden, at bimåleren kørte rundt i højt tempoDet viste sig at det skyldtes, at hanen ved dyrenes trug stod åben (ikke umiddelbart til at se, da slangen lå nede i vandet i truget, men afsløredes ved at vandet ikke var frosset). Asta talte med Hans-Jørgen Ellemand om det. Det blev aftalt, at der lukkes for vandet i vinterperioden.

HJE har en stående opgave med at få aftale på plads med Naturskolen (= Sønderborg Kommune) om betaling og ansvarsfordeling. Vil undersøge med Inge Gillesberg, hvad der er aftalt mht. afregning for vandforbrug (som omfatter forbruget til vanding af dyrene). Det er derfor pt. uafklaret om Nygård skal sende afregning på vandforbrug til Naturskolen, sådan som vi tidligere har gjort.

Dette havde indflydelse på vores tilbagemelding på:

Turistbureauets henvendelse om tilladelse til at vandrere på Alsstien henter vand ved dyrenes trug ved Nygård, som Asta netop havde givet grønt lys til. Så dette tilsagn har Asta omgående trukket tilbage igen, og heldigvis var der endnu ikke sket noget med afmærkning på kort osv.

Dagsorden

1.Badebro
FU har pr. mail tilkendegivet enighed om Astas indstilling om, at vi skrinlægger broprojektet.

Denne beslutning skal vi have ført til protokols i referatet fra dette møde, således at vi efterfølgende meddeler Sønderborg Kommune og Naturstyrelsen dette samt får garantien ophævet, sådan som dels Arne dels Anne-Marie har gjort opmærksom på.

Beslutningen blev taget ud fra en vurdering af, at vi ikke mente, at brugen af broen ikke ville stå mål med arbejdsindsatsen med at sætte den op og tage den ned hvert år. Samtidig med at Christian som tovholder på projektet havde sin tvivl om at kunne skaffe den fornødne arbejdskraft til den årlige opgave forår og efterår med at sætte broen op og tage den ned.

Det er vigtigt, at alle frivillige trives ved de opgaver der er på Nygård, derfor skal et projekt som badebroen ikke pludselig blive en belastning for nogen.

Badebænk? Inge og Asta vil gerne have en badebænk

 

 1. Renovering af ”kontoret” i underetagen (dvs. vores lille "rum" bag skranken) v. Birgitte

Rummet trænger til især at få gulvet lakeret. Det bør nok også slibes. Birgitte har spurgt John om han vil se på det som fagmand. Måske kan vi selv klare det ved at leje en slibemaskine ved Delpin og bagefter lakere det. Så bliver det ikke ret dyrt.

MEN væggene trænger også til maling og den væg hvor opslagstavlerne hænger + hjørnet hvor skabet står, trænger til reparation nogle steder, pudset drysser ned. Det vil Christian stå for.

 

3.Renovering af trappegangen mv. i januar 2022

FU besluttede pr. mail efter mødet 9. december at udskyde renoveringen. 

Januar måned 2022 reserveres til renoveringsarbejde.

Tilbud fra maler på maling af trappegangens loft og vægge samt gelænder.

Tilbud på tæppe til gang 1. sal. 

 

4.Økonomi (Anne-Marie)

Bogføring for 2020 er tilsendt FU 13. februar af Anne-Marie
Bogføring 2021 til dato tilsendes inden FU-mødet.

Status på lejekontrakter?  (Birgitte) 

 

5.Udflugt 2021: Roskilde 16. september 2021.  Anne-Marie tovholder sammen med John.

2 august 2021 er deadline for om arrangementet bliver gennemført. Vi ønsker ikke at skulle bære mundbind på den lange bustur. Planen er mødes ved færgen i Fynshav.  Bus fra Bøjden

Mht. til prisen for turen, bør der være en pris for aktiv frivillig, pris med ægtefælle, pris for Nygårds almindelige medlemmer.

Det skal overvejes, om turen skal være gratis for de aktive, da der ikke blev afholdt frivilligaften i januar. 

Udflugter fremover:  Forslag til 2023 – 2025 (vi har besluttet at have udflugt hvert andet år)

Tidligere foreslået:

Århus – Den gamle by – Aros – Moesgård- Dok1 –

Sydfyn

Vejle

Hamborg

6.Medlemsaften 2022 : Tema??

Fastlæggelse af dato

Temaer for de næste års medlemsaften
2022: Baltiske lande – Letland? – Litauen? 2023: Sverige / 2024?

 

7.Evt. 

 

Huskeliste
Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender: 

Anlæg og teleslyngeanlæg: Der mangler et lille bord ved anlægget, hvor man kan sætte sin pc eller mobil, når lyden skal tilkobles, da ledningen, der sættes i pc/mobil er kort.

Rørskadeforsikring? I forbindelse med det vi troede var et rørproblem på 2. sal, fandt vi ud af, at vi i henhold til vores lejekontrakt (OBS vedhæftet) har ansvaret for de indvendige installationer (el, vand og kloak). Anne-Marie har undersøgt, hvorvidt vi kunne tegne en rørskadeforsikring hos Sønderjysk Forsikring.
Svar:

”Vi kan ikke tilbyde Jer en udv. rørskadeforsikring, da dette kræver, at bygningsforsikringen er hos os. Rørskadeforsikringer tegnes alene på bygnings/ejendomsforsikringer.

I samme forbindelse kan jeg oplyse, at en udv. rørskadeforsikring hos Sønderjysk Forsikring, både vil omfatte indvendige og udvendige rør. Vi kan således ikke blot tilbyde, at tegne kun indvendige rørskadeforsikringer. ” 

En træflagstang i den rigtige højde og et flag i den rigtige størrelse sættes op i foråret 2021.

Bygningen er 10 meter høj. Flagstang 12 meter

Finn står for anskaffelsen og vedligeholdelsen fremover

Flag og vimpel er anskaffet og ligger klar..

Flagstang er bestilt hos Als Tømrerne. Pris 4000 kr.

Kalkning af hvilerum: Christian er tovholder. Gentagelse af kalkningen i 2021. Er det sket?

Løsning af trækproblem i pagoden bliver Christians forslag om, at man lukker med lærkebrædder som bestående 2 på 1 så bliver det helt tæt og på alle tre sider.

Christian fortalte om sin løsningsmodel, hvor der sættes lister op inde i pagoden. Sker i løbet af sommeren 2021, når listerne foreligger (et biprodukt af badebroen ???)

Nyt brandalarm system ønskes ikke – FU mener at den nuværende løsning, hvor alarmerne ikke er forbundne fungerer tilfredsstillende. Konklusion efter brandøvelsen efteråret 2020 var, at de nuværende alarmer er en ok løsning for Nygård.
OBS: Blot skal der være en i alle soverum (de mangler på 2. sal)

OBS: Vi skal have rettet vores skilte ved brandslukkerne, så Nygårds adresse står på dem

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård. Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44.
NB: Angående vanding af køerne. Der behøver ikke være vand i karret, da køerne kan få vand dels i Karens Bæk / dels i søen mod syd.

Skilt opsættes ved parkeringspladsen.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 

Søg