Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

 

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent - OBS afbud
Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR) 

Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

 

Møder mv. i foråret 2020

Mødedatoer i efteråret: 11. november og 9. december 2020. Alle onsdage kl. 9 – 11

 

Dagsorden:

Siden sidst :    

Mødet 9. september blev aflyst

Fugtproblem på loftet i værelset på 1. salen menes at stamme fra en utæthed i rørsystemet til bruseren på 2. salen. Henrik Drud (Naturstyrelsens håndværker) har set på det. Han kunne konstatere, at rockwoolen mellem etagerne ikke var våd. Han havde et lille kamera oppe. Men selve udbedringen af utætheden har han ikke tid til at lave nu. Det bliver først sidst i august. Han vil ordne det nedefra i det lille værelse i stueetagen. Indtil det bliver lavet må brusekabinen øverst oppe ikke bruges.

Vedtaget at udsætte arbejdet til januar måned, hvor Nygård renoveres og er lukket for lejemål. Birgitte har kontaktet Henrik Drud og aftalt tidspunkt i januar?

 

Nyt teleslyngeanlæg er nu helt færdigt. Arne orienterer på mødet.

 

De nye genbrugsbeholdere: Birgitte er tovholder på de nye beholdere
Der er anskaffet 4 nye beholdere til køkkenet, der mærkes med mærkater samt en spand til madaffald samt poser.

Ugevagtgruppen er orienteret.

 

 

Arrangementer: Natur/kulturgruppen har aflyst udsat foredraget 26. oktober med Inge Gillesberg til 15. marts og aflyst juleturen pga. Nygårds begrænsede muligheder, når vi skal overholde corona-reglerne. Vi kan max. være 30 i salen (vil føles tæt) og adgangsforholdene er meget trange.

Vi forudser, at det vil være vanskeligt at afholde arrangementer, så længe corona-smitten florerer – og måske endda indtil der foreligger en vaccine.

 

Adgang til vand for Alsstien

Henvendelse fra Conni Ernst fra Sønderborg Turistbureau 170820:
”Hej Asta,
Jeg har fået at vide fra Martin hos Naturstyrelsen, at det er Foreningen Nygård der har udgifterne til vand og jeg skriver derfor til dig omkring muligheden for tapning af vand ved Nygård?
Alsstien går jo langs kysten af Nørreskoven og her har vi et Google map med angivelse af hvor der er toilet og vand, men der er mangel på steder med vand i den nordlige del af Nørreskoven. https://www.visitsonderborg.dk/sonderborg/oplevelser/alsstien-64-km-vandreglaede

Andreas Hermann har nævnt, at der er en hane til kreaturvanding i gårdspladsen ved Nygård – må vi henvise gæster på Alsstien til den? 

 1. august har ABO svaret Conni Ernst: ”Hej Conni. Du må vente med at få endeligt svar fra mig, da dit spørgsmål gav anledning til en afdækning af at der ikke er helt styr på betalingen af det vand, der pt. leveres til Nygård af Egen Vandværk. Pt. er det kun os der betaler, men det skyldes sandsynligvis en defekt bimåler, som indtil 2018 har aflæst forbruget til Naturskolen samt vandet til køerne ved Nygård. Det hørte dengang under Naturstyrelsen, men siden er Naturskolen kommet til at høre under Sønderborg Kommune. Og ingen har drøftet vandforbrug i den sammenhæng.
  Så jeg er nødt til at få en klaring på disse forhold, før jeg kan give dig et svar. Og svaret kan måske ende med at være, at du skal sende spørgsmålet videre til en anden. Jeg vender tilbage, når sagen er afklaret. ”

Der er endnu ikke afklaring på betalingen af Naturskolens vandforbrug. Næste step er, at Finn ser, om måleren overhovedet virker.

 

Affaldssortering/ nye beholdere
Birgittes besked til ugevagterne: ” Jeg har lige været på Nygård og sat de nye containere til sortering frem og rykket de gamle tilbage. Jeg satte de små sorteringsspande op i køkkenet + lagde den lille kommunale vejledning + en seddel, lamineret med "OBS ny sortering af affald" frem. Vi må alle huske at gøre gæsterne opmærksomme på de nye regler.

Måske er de nye spande for små, vi får se.....

De 2 store "gamle" står nede bag skranken.”

 1. Ordningen: Mandag –torsdage ½ pris for alle lejemål (Birgitte):

Evaluering af forsøget, som FU vedtog 30. oktober sidste år og som har kørt siden 1. januar 2020

For at få flere hverdage udlejet har vi forsøgt med ma – tors. til ½ pris. Dog ikke hvis det er helligdage.

Baggrunden for beslutningen var, at der i 2020 kun var 3 hverdage udlejet udover Lars Oles 2 ugers sommerferie og Helen Eriksens 2 ugers booking. Der var booket 24 weekender

 • Er det lykkedes at få flere lejemål på hverdage?
 • Er økonomien bedret? I hvert fald ikke forringet?

Skal vi gøre forsøget permanent?

 

Prisreduktionen har ikke fremgået af hjemmesiden. Lejere har fået det oplyst af Birgitte.

Såfremt ordningen gøres permanent, skal det fremgå alle steder – så der ikke opstår myter om særlige rabatter for ”særligt indviede”.

Formanden: Det kan være svært at vurdere virkningen pga. corona-krisen. Såfremt der er enighed i FU om at det skal fortsætte, finder jeg, at det kun bør gælde for lejemål over min 3 dage – ikke for enkelt dage/døgn.

 

 

 1. Ændring af vilkår for frivilliges lejemål (Birgitte):

FU godkendte også den 30. oktober, at Birgitte som booker fremover har mulighed for reduktion af prisen for Nygårds aktive medlemmer ud fra en almindelig udfyldt lejekontrakt.

Formanden: denne beslutning skal gøres meget tydelig. Det må ikke fremstå som om der er særlige rabatter for ”særligt udvalgte”.

Formanden foreslår, at det formuleres sådan, at Nygårds aktive medlemmer fremover kan få 1 eller 2 døgn til frivilligpris i forbindelse med et weekendophold (dagen før eller dagen efter – eller begge dele)

Herudover har alle frivillige fortsat mulighed for inden for løbende måned at booke Nygård for 150 kr. pr dag/døgn.

Formanden: Der er forholdsvis få af Nygårds aktive medlemmer, der benytter sig af frivilliglejemål (se vedhæftede oversigt), derfor er det fint hvis flere kan få glæde af ordningen i forbindelse med egne ordinære lejemål.

For begge typer frivilliglejemål gælder de særlige vilkår, der blev vedtaget af FU 19. august 2020:

 • At det er kun er til privat brug, ikke til kommercielle formål.
 • Man skal have været aktiv medlem af en arbejdsgruppe min. 1 år.

Aktivt medlem betyder i denne sammenhæng, at man har været aktiv på Nygård en del gange i løbet af året.

 1. Konkret vurdering af almindeligt lejemål kombineret med frivilliglejemål (Birgitte):
  Et medlem har foreslået at kombinere et almindeligt ½ dags lejemål for 9 deltagere kl. 8 - 14 på en hverdag (=300 kr. med prisreduktion) med et frivilliglejemål for 1 overnatning 16 til 14 næste dag for 2 deltagere (=150 kr.).

Formålet frem går af dette link

https://www.facebook.com/events/3398409546916139/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

Heraf fremgår, at der skal være 3 sessioner med hver max. 8 deltagere. Pris pr. session 175 kr. pr. person.

Formanden: Da det er et kommercielt formål, bør det være et almindeligt heldagslejemål, som jo i øjeblikket kan fås til ½ pris dvs. 600 kr. efter min mening bør det ikke være muligt at kombinere et lejemål med kommercielt formål med et frivilliglejemål.
Ønskes der overnatning, bør det være et overnatningslejemål + ½ dag lejemål= i alt med ½ pris 900 kr.

Eksempel: For mig vil det være ok at en gruppes medlemmer, hvoraf en af medlemmerne er aktivt medlem, lejer Nygård og deles om udgifterne til et frivilliglejemål.

 

3.Økonomi (Anne-Marie)

Kan der laves en aftale om at opbevares en pung med vekselpenge på et egnet sted på Nygård til brug for arrangementer, således at Anne-Marie i lighed med bilagsmappen tømmer pungen for overskud i forbindelse med arrangementer? Pt. er der behov for en mindre vekselbeløb i forbindelse med litteratureftermiddagene (onsdag 28. oktober 2020, 25. november 2020, 25. januar 2021, 24. februar 2021).

 1. Udflugt 2021

 

Roskilde – Anne-Marie tovholder – april / maj – mødes ved færgen i Fynshav- bus fra Bøjden
Anne-Marie og John er i gang med planlægningen.

Foreløbig dato torsdag 3. juni 2021

 

Mht. til prisen for turen, bør der være en pris for aktiv frivillig, pris med ægtefælle, pris for Nygårds almindelige medlemmer.

Det skal overvejes, om turen skal være gratis for de aktive, såfremt der ikke pga. corona afholdes frivilligaften i januar.

Udflugter fremover

Forslag til 2023 – 2025 (vi har besluttet at have udflugt hvert andet år)

Tidligere foreslået:

Århus – Den gamle by – Aros – Moesgård- Dok1 –

Sydfyn

Vejle

Hamborg

 1. Temaer for de næste års medlemsaften
  2021: Baltiske lande – Letland? – Litauen? (Peter Hellesøe) OBS: vi bør nok vedtage at aflyse medlemsaftenen i 2021 ???

2022: Sverige / 2023?

 

 

 1. Evt.

tskab

Huskeliste Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

Badebro (Christian er tovholder på projektet) – ”Broen mod Fyn ”

Christian oplyser, at prisen bliver i alt ca. 18.000 + moms). Rørene kommer nu og lægges ved bagehuset. Brædder kommer i vinter. Inge og Asta vil gerne have en badebænk.

 

 

Overskuelig vejledning til vores lydanlæg, projektor mv. udarbejdes af Arne

En træflagstang i den rigtige højde og et flag i den rigtige størrelse hertil anskaffes i foråret 2020. Finn står for anskaffelsen og vedligeholdelsen fremover

Flag og flagstang bliver anskaffet i løbet af 2020 (Bygningen er 10 meter høj) Flagstang 12 meter.

Flagstang er bestilt hos Als Tømrerne. Pris 4000 kr. Flag og vimpel er bestilt 170820 – pris i alt 2.057 kr.

Finn havde flag og vimpel er byttet og klar til flagstangen.

Kalkning af hvilerum: Christian er tovholder. Gentagelse af kalkningen i 2021.

Løsning af trækproblem i pagoden bliver Christians forslag om, at man lukker med lærkebrædder som bestående 2 på 1 så bliver det helt tæt og på alle tre sider.

Christian fortalte om sin løsningsmodel, hvor der sættes lister op inde i pagoden.

Sker i løbet af sommeren 2021, når listerne foreligger (et biprodukt af badebroen)

I Portrummet i laden:
Den gamle benzindrevne buskrydder skal væk. Vi trænger til en oprydning af ting og sager – Ole og Birgitte aftaler med Arne at få det væk.

Nyt brandalarm system / venter lidt endnu – FU mener at den nuværende løsning, hvor alarmerne ikke er forbundne fungerer tilfredsstillende.

Endelig stillingtagen afventer konklusion efter brandøvelsen i 2020.

Det er ok med de nuværende alarmer. Blot skal der være en i alle soverum (de mangler på 2. sal)

Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75
Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation. 

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.
Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård. Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44. Skilt opsættes ved parkeringspladsen.

Angående vanding af køerne. Nogen (bl.a. Asta) har oplevet at badekarret hos køerne har været tomt. Asta fyldte deres kar op og gave Søren Rasmussen besked. Han oplyste at køerne også har vand inde i skoven.

Køerne har igen været løs i den forgangne weekend (opringning fra Kirsten Pedersen til ugevagt Poul Erik Nørgaard – til formanden)

Søg