Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:

Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS) - afbud
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, kasserer, tilforordnet FU (BR)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

 

Møder mv. i 2018

FU-møder normalt onsdage 9 - 11

  1. halvår 2018: 24. oktober, 21. november og 12. december (bemærk ændringer af de sidste 3 møder)

Arbejdsdage 2. halvår: – mandage 22. oktober. 13 – 19 - med grill

 

Dagsorden:

Siden sidst :  

Fyringssituationen: Fyregruppen hold møde 14. august. Følgende blev besluttet: A) Træfyring indledes 1. oktober. B) Da sidste års fyregruppe stadig er intakt var der enighed om at fyre efter følgende plan. Fyregruppen tænder op i brændefyret alle ugens 5 hverdage (John udarbejder en plan) Pillefyret bliver indstillet til at stå for opvarmning lørdage / søndage.

Reparation af vinduer: Fra MTM: Tilbud er modtaget, men en hel del højere end forventet. Derfor er der pt. ingen afklaring af, hvem der får entrepriserne. MTM arbejder på at skære ned på projektet og vender tilbage, når der er noget nyt, når Naturstyrelsen har sagt endeligt ja, og det er afgjort, hvem der skal lave vinduerne.

Derved er hele tidsplanen også rykket med mere end den måned, vi forventede. Stadig skal arbejdet udføres i samarbejde med os, så de uger, hvor der er lejere friholdes for håndværkere.

Tagrender der løb over : Sidste tirsdag regnede det, da vi var på Nygård og vi opdagede at tagrenderne løb over, især ved den sydlige gavl ud mod vandet. Da dette hører underudvendig vedligeholdelse, er det Naturstyrelsen, der skal sørge for at tagrender og nedløbsrør fungerer. Henrik Drud er blevet sat på opgaven. Det er godt, da det netop er den gavl, der tidligere har været udsat og er blevet renoveret, da Nygård blev kalket.

Sund i Centrum. I Guderup er man i gang med at danne en paraplyorganisation for alle foreninger i området til at tage sig af fælles opgaver og interesser. Der er stiftende generalforsamling 18. september.

ABO har skrevet således til initiativtagerne at vi bakker op om initiativet, men ikke magter at involvere os direkte, men gerne deltager i f.eks. arrangementskalender. Inge har tilbudt at være vores kontaktperson.

Jubilæumsarrangementer: Siden sidst har vi afholdt 2 jubilæumsarrangementer: Åbent hus søndag den 12. august samt fugletur og Højskoledagen 15. september. Sammen med vores egen fest den 17. maj er jubilæet nu blevet tilbørligt fejret. I alt 3 fine arrangementer – hvoraf de to sidste også var rigtig god PR for Nygård.

Baronens Høj – græsslåning. Svaret fra Naturstyrelsen var, at de ikke har kapacitet til at slå det mere end en –to gange om året, men at vi gerne måtte slå det. Det er der stemning for på tirsdagsmøderne og siden har Ole slået det en gang- og det pyntede virkeligt.

Opgaven indgår som en af opgaverne i en mulig pedelgruppe, hvor andre af de opgaver som Egon fast har taget sig af tidligere, såsom renholdelse af gårdspladsen og buskrydning forskellige steder. Annelen har oplistet opgaverne og Ole arbejder pt. på organiseringen af det.

1.Vej-situationen / Nørreskovvej og Holmvej - adgangsvejene til Nygård. De frivillige har opfordret FU til at sende en henvendelse til Sønderborg Kommune.

ABO har lavet et udkast til skrivelse, som er udsendt til FU m.fl. Drøftes på mødet sammen med evt. indkomne forslag til rettelser.

Ebbe Enøe har anbefalet, hvem vi skal sende brevet til.

  1. Økonomi (Birgitte)

Regnskabet er udsendt til FU.

Regnskabet for Højskoledagen endte med et lille overskud.

3.Kreaturerne ved Nygård.

Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44.

ABO har spurgt SR, om det er ok, at vi sætter et skilt op på en af laderne med hans navn og telfonnummer.

Vi sætter også et op inden for på Nygård

  1. Udendørs belysning er ofte tændt i lang tid, fordi folk ikke ved, hvordan systemet fungerer. Så når de tror, at de slukker, starter de en ny 4- timers periode. Et skilt på væggen ved kontakten burde vel kunne løse det?

 

  1. Udflugt 2019: Sejltur på Kielerkanalen. Henrik er tovholder.

Henrik har et overslag på, hvad turen vil koste, nemlig 650 kr. pr. person inkl. bus og sejlads kaffe og rundstykker + buffet + kaffe og kage i bussen.

FU fandt, at lørdag 15. juni er en velegnet dato for turen.

Tilmeldingsfrist til GF er 11. april.

Vi sender indbydelse ud ca. 8. marts med tilmelding senest 8. april. Betaling sker ved tilmelding.

 

6: Evt. 

 

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

X Fortsat istandsættelse af 2. salen

Næste step: Renovering af yderligere et rum påtænkes i januar 2019, som er booket i kalenderen.
Planen er at fortsætte med et renovere et rum af gangen så vidt vores egen økonomi rækker. Herudover mangler:

  • Reetablering af trægulve/ slibning samt ny tæppebelægning
  • Anskaffelse af nye møbler (borde – stole – spejle), nye lamper (forslag til sengelamper foreligger fra Martin, vi foretrækker model nr. 3 i grå farve)
  • Nye gardiner
  • Nyt elektronisk brandalarmsystem (se opsamlingslisten)

FU er enige og at tage to rum i 2019 – rummet ud om vandt og det store rum midt i.

 

X Forslag til børnevenlige tiltag: Annelene har præsenteret sine ideer for FU og bestyrelsen i oktober 2017. Igangsættes i løbet af foråret 2018. Det er aftalt med Naturstyrelsen, at vi kan få udpeget stammer, der kan bruges til projektet.

Den lille høj, der er lidt bagved kirsebærtræet forhøjes lidt og der anbringes nogle pæle, ca 30 cm i dm. Desuden store sten, Begge dele kan børnene hoppe på. Vedligeholdelse: græsset skal ikke slås ugentligt, men klippes x 2-3 i sæsonen med buskrydder.

Vi reviderer projektet, så det bliver mere enkelt med en lille høj, nogle store sten og en stor træstamme.

Igangsættes her i efteråret.

 

Udjævning af græsplænen: de mange fordybninger i græsplænen er meget generende for græsslåningen og medvirkende til skader på kniven, der slår græsset.

OBS:Det blev besluttet at gennemføre planing af græsplænen ved hjælp af et læs egnet sand. Skal ske her i efteråret, når vi kan overskue plænens tilstand efter denne sommer.

 

X Udflugt kun hvert andet år

 

X Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
- nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75

Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.

Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

X Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

X Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Søg