Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:
Andreas Andersen AA (Danmarks Naturfredningsforening)
Birgitte Romme BR, foreningen Nygårds kasserer

Dines Nordtorp DN (genvalgt af generalforsamlingen 2013, medlem af FU)
Ebbe Enøe EE (udpeget af bestyrelsen)
Henrik Skrydstrup (genvalgt af generalforsamlingen 2014, medlem af FU)
Inge Adriansen IA (Museum Sønderjylland, Syddansk Universitet)
Inge Gillesberg IG (Skov- og Naturstyrelsen)
Peter Grønlykke PG (Sønderborg provsti)
Asta Broesby-Olsen ABO (genvalgt af generalforsamlingen 2014, medlem af FU og formand) – ordstyrer og referent

Dagsorden

 • Forslag til dato for næste møde: mandag 16. februar 2015 kl. 16.30 – 18 (Generalforsamling afholdes 16. marts 2015 kl. 19)

 1. Velkomst ved ABO – NB vi starter – ligesom sidst - i bagehuset for at se status på renoveringen

   

 2. Siden sidst:

.

 1. Byggesager /forbedringer og vedligeholdelse

 1. Bagehuset:


Haderslev Museums udgravning af bagehuset
-Regningen på udgravningen blev på 51.855,01 kr. (inkl. moms), så vi har ved vores egen indsats sparet 13.382,59 kr. , da det af Kulturstyrelsen godkendte budget var på 65.237,60.
Vi har fået et udførligt regnskab, som er godkendt af Kulturstyrelsen.
- På forespørgsel til rapport om udgravningen fornylig har museumsinspektør Anders Hartvig lovet, at den er klar, når vi indvier bagehuset.

Tilskud: Lions Nordborg v/ Ejgil Jacobsen meddelte 21. februar følgende: ”Vi kan meddele jer, at vort donationsudvalg lige har holdt møde og bevilget kr. 2.500 til jeres projekt. Vi savner blot et konto nr. at overføre beløbet til. Send det venligst snarest. Håber at jeres projekt går planmæssigt trods arkæologernes indblanding.”
Pengene tænkes anvendt til en bænk udenfor bagehuset. Martin Trier Mørk vil foreslå en model.

  1. A.P. Møller-fondens støtte til bagehusets renovering og proejktets gennemførelse

- 23. marts modtog vi brev fra Bestyrelsen for A.P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, om at fonden havde bevilget støtte til istandsættelsen af bagehuset ved Nygård.
-
9. april holdt Christian, Finn og Asta (= byggeudvalget) et par timers møde med Martin Trier Mørk om bagehuset. Forinden havde MTM fået et oplæg om status på renoveringen, vores valg af håndværkere samt de ønsker vi har til matrialevalg.
-arkitekt MAA
Ulla Lunn, som har været sagbehandler på vores ansøgning, besøgte Nygård og bagehuset torsdag den19. maj. Hun så både hovedhuset og bagehuset sammen med Martin Trier Mørk, Dines, Finn og Asta, og der faldt både positive og negative bemærkninger undervejs om vores renovering af hovedbygningen. Efterfølgende gennemgik Martin bagehusprojektet.
-Efter at alle tegninger var modtaget fra Martin blev der afholdt
møde om udbudsmaterialet med hver enkelt håndværker først i juni måne, hvor Christian nøje gennemgik hver enterprise. Faste tilbud blev afleveret medi juni.
Herefter udarbejdede Martin Trier Mørk
enterprisekontrakter (kontrakter på fast pris) og Christian indhendtede underskrift fra samtlige håndværkere.
-
Mandag 12. august afholdtes opstartmøde med håndværkerne, Martin Trier Mørk og byggeudvalget. Her blev en del praktiske detaljer drøftet og afklaret.
Christian Fischlein styrer tidsplanen og fører tilsyn med arbejdet.

- Status er, at kloakering og rørlægning er afsluttet (Brdr. Nørulf). Rør til varme og el er skudt fra hovedhuset til bagehuset. Tank er nedgravet og forbundet. Gulve er lagt (Klaus Witte) og varmerør i samme (Erik Jensen). Indvendige mure er opsat, elarbejdet i gang (Glenn Bernecker) og ligeså opsætning af trælofter. Udvendigt murarbejde er færdigt (Christian Fischlein). Alle døre er leveret og vinduer forventes leveret i næste uge.

Økonomi:Nygårds kasse lagde i første omgang en del penge ud til betaling af de første regninger. Med valør 22. september overførte A.P. Møller-fonden 700.000 kr. til vores konto til delvis indfrielse af fondens tilsagn om indretning af overnatningsfaciliteter i bagehuset.

Martin Trier Mørks sponsorat. 17. maj modtog foreningen et brev fra MTM, hvori han opregnede sit arktiekthonorar til 100.000 kr. Heraf betaler foreningen Nygård 35.000 kr. dels ved at foreningen påtager sig tilsyn og byggeledelse (udføres af Christian Fischlein som frivillig – værdisat til 25.000 kr.) dels ved 1 uges lejemål fordelt over 2015 og 2016 – værdisat til 10.000 kr.
Resten af arkitekthonararet =65.000 kr. sponsorere rMTM til Nygård. De indgår i beregningsgrundlaget til fonden.

Forbederinger i hovedhuset har MTM fået plads til i bergningsgrundlaget: maling af 2 nye døre og biblioteksvinduet i Nygård-grøn farve - er sket. Dog skal beslag /hængsler også males i flg. Martin TM.
Anskaffelse og montering af gamle håndtag til alle døre. Anskaffelse af gamle udendørs lamper til hoveddør og havedør. Martin sørger for anskaffelsen af de gamle ting.
Muligvis maling af døre i forskellige lysegrå nuancer efter forslag fra Martin Trier Mørk.

  1. Tillæg til lejekontrakt samt ny samarbejdsaftale.

Foranlediget af renoveringen af bagehuset er følgende udarbejdet:

Tillæg 1 til Lejeaftale mellem Foreningen Nygård og Naturstyrelsen fra 2008:
§ 1: Aftalens parter – er tilrettet til gældende navne, adresser mv.
§ 3: Beskrivelse af det lejede – aftalen omfatter pr. 1.januar 2014 også ”Bagehuset”
§ 7: Bygningerneds stand og vedligehold – den fulde vedligeholdelse inkl. tag og fag mv. af ”Bagehuset” påhviler foreningen Nygård. Kontraktudvidelsen er underskrevet af begge parter og er pt. hos Natursstyrelsens jurister.


Samarbejdsaftale om brug af driftsbygningerne på Nygård

  1. Forbedringer /vedligeholdelse /anskaffelser:

    

Maling indendørs: Da vi pludselig pga. aflyst booking havde ledige uger på Nygård, indhentede vi tilbud på maling af vægge og loft i trappegang, køkken og spisestue fra Jan's Malerservice. Tilbudet lød på 21.062 kr. inkl. moms. Arbejdet blev udført i uge 12.

Revne over køkkenvindue: I forbindelse med klargøring til maling af køkkenet er vinduesfyldningen i køkkenet blevet repareret af Christian Fischlein. Problemet viste sig at stamme fra en udvendig revne i væggen over vinduet.

I forbindelse med at de udvendige vægge er reparet og kalket af Naturstyrelsen her i oktober måned, er den nævnte revne repareret.Det har virkelig pyntet på huset.

Fjernsynsantenne fjernet. På arbejdsdagen 27. oktober havde vi bestilt en lift og ved hjælp af den fjernede to af de frivllige antennen (hermed er et af formandens længe nærede ønsker blevet opfyldt;-)

En stub på parkeringsarealet , som var meget i vejen ved parkering, er blevet fjernet.

Ekstra fryser er anskaffet. Er anbragt i rummet lige til højre for indgangen. Her anbringes alle Nygårds egne frostvarer, således at frostboksen i køleskabet i køkkenet er tom og kan slukkes, når lejerne ikke har behov for at bruge den.

Lister til billedophæng opsat i biblioteket, således at der også kunne ophænges kunstværker her i forbindelse med påskeudstillingen.

Udendørs spil og legetøj anskaffet til børn der opholder sig på Nygård. Et forsøg på at afværge, at børnene ødelægger blomster, planter, buske og træer.

54 udendørs, stablebare stole er anskaffet.

Svalehullerne i porten i laden er lukket – svaleklatterne i portrummet har gennem årene foråsaget fruatrationer hos mange af de frivillige. Efter samråd med Egon og Jens mener vi, at landsvalerne er sikret adgang til andre indendørs redemuligheder på lofterne i de to lader, så vi godt kunne lukke hullerne.

Planlagte projekter / opgaver
Renovering af pagoden er planlagt til at skulle finde sted foråret 2016. For at sikre enighed om projektet afholdt Karsten Romme fra Naturstyrelsen en slags ”synsforretning” sammen med forretningsudvalget og havegruppen, hvor skitser og planer belv forelagt og drøftet.
Karstens konklusion på mødet:

Pagode og Pergola:

Ved renoveringen udskiftes alt træværk, samt tag. Alle mål er som i dag. På bagsiden af  pagoden afgraves opfyldt jord, således af der fremtidig bliver en skråning. Borde og bænke tænkes genbrugt så godt som muligt.

Terrasse:

Mellem pergola og brændehus laves en terrasse i 3 meters bredde målt ud fra Nygård. I terrassen indgår den nuværende adgangssti på nordsiden af Nygård der forbinder kælderindgang, hoveddørsindgang og adgang til brændehus. Der må ikke lægges fliser ovenpå det omfangsdræn, der ligger på nordsiden af Nygård fra hoveddøren og forbi brændehuset. Mod nord afsluttes terrassen med en stensætning eller skråning op mod græsarealet.

På nordsiden af brændehuset kan terræn planeres, således at der kan etableres græsplæne ind mod brændehuset.

Overskydende jord kan bruges til afdækning omkring at gammelt stød på græsplænen.”

  1. Aktiviteter på Nygård

   1. Udlejningen Nygård har været pænt booket op hele sommerperioden – og er det fortsat. Fra april til oktober 2015 er Nygård optaget hver eneste weekend. Foreløbig 2 bookinger i 2016.

  1. Arrangementer:
   Forår: Optakt til ”Barbereren i Sevilla”, ”Melodien er af Carl Nielsen”, Påskeudstilling (i år med besøg af udstillingsbusserne), Fugletur og Sankt Hans-fest
   Efterår: Ray Cooper-koncert i samarbejde med Olferts venner, Alsisk eftermiddag, ”Civilbefolkningen på Als og Sundeved i 1864” i samarbejde med FOF og Tordenskjolds soldater. Sidste arrangement er sidst i november, hvor vi sørger for traktement i forbindelse med Naturskolens Juletur.
   Alle arrangemneter har været velbesøgte – nogle sprængte nsæen rammerne med op til 90 deltagere.
   Foranlediget af dette vil vi lave forsøg med tilmelding.

   Operakoncert søndag 21. juni 2015 – vi har truffet aftale med Lars Ole Mathiasen og musikerne. Center for Kultur har givet tilsagn om praktisk hjælp. Vi skal denne gang betale 80.000 til Operaen. Vi søger sponsorstøtte de samme steder som sidst samt Sønderborg Kommune. Heruover har vi overksuddet på ca. 28.000 kr. fra sidst.

  1. Arbejdet i arbejdsgrupperne:
   Arrangementsgruppen (5) – Kenneth Hamilton er indtrådt i gruppen august i år.


Bagegruppen (9) – har flittigt leveret kager til arrangementerne, især til det alsiske kaffebord i forbindelse med Alsisk eftermiddag.

Adhocgruppen (7) – bliver især spurgt om at hjælpe til ved arrangementer

Brændegruppen (9) – mødes stort set hver tirsdag året rundt. Brændeskuret og kælderen er fyldt til brug i den kommende vinter.

Driftsgruppen (3) – har løbende vedligeholdelsesopgaver, skift af pærer og batterier, småreparationer af inventar mv.

Bagehusgruppen (5) – blev startet i foråret 2013 og arbejdede indtil de professionelle håndværkere gik i gang her i foråret 2014.

Havegruppen (7) - gruppen har haft mange mindre projekter – og forelagde her i sommer sine ideer til renovering af pagoden.

Ugevagtsgruppen (7) - 2 gange årligt fordeles ugerne mellem gruppens medlemmer. Ugevagten kontakter lejeren en uges tid før lejemål og aftaler udlevering og aflevering af nøglen. Efter lejemålet kontrolleres rengøringen, så depositum kan tilbagebetales.
Alle ugevagter har nu egen nøgle.

Vaskegruppen (3-4) - vasker sengelinned og håndklæder på skift for de lejere, der ikke medbringer sengelinned, men lejer det af Nygård (betales oveni lejen). Herudover vaskes de viskestykker og klude, som Nygård til rådighed for lejerne.

Herudover har vi 3 en-mands-job:
Kassererjobbet (BR) er fortsat et krævende job, hvor der også i år skal holdes styr på flere regnskaber, dels driftsregnsakbet, dels bagehusregnskabet.

Booking-jobbet (ABO) består i at registrere/udfylde lejekontrakter og videresende dem til kasserer samt indføre dem i kalenderen, så den til enhver tid er ajourført. Herudover at svare på spørgsmål om udlejningen og mange praktiske ting i forbindelse med lejemål, samt fremvisninger i en del tilfælde.
Siden sidste møde er der indgået 57 kontrakter.

Hjemmeside-jobbet (ABO) løbende ajourføring af siden.

Ca. en gang i kvartalet indbydes alle frivillige samt Nygårds medlemmer i øvrigt til arbejdslørdage eller arbejdseftermiddage, hvor mange vedligeholdelses- og rengøringsopgaver bliver udført.

  1. Aktiviteter /tiltag for de frivillige

Frivilliglejemål: De frivillige har fortsat mulighed for at leje Nygård for 150 kr. pr døgn på ikke udlejede dage de kommende 14 dage (rullende). 28 frivilliglejemål har været afviklet/booket siden vi indførte det i april 2012.

Hvert år laver vi et særligt arrangement, som specielt er målrettet mod de frivillige samt Foreningen Nygårds medlemmer.

Det blev i år operatur til ”Barbereren i Sevilla” opført af Den Ny Opera i Esbjerg 30. april 2014.
Det blev en stor succes. I turen deltog 17 frivillige (egenbetaling 236 kr.), 15 medlemmer af foreningen (536 kr.) , 15 ikke-medlemmer der betalte den fulde pris 636 kr. samt 2 musikskoleelever, der fik turen gratis. Fælles bustur – og spisning før operaen.
Foreningens udgift blev alt i alt på 10.625 kr.

I 2015 har foreningen inviteret de frivillige med ledsager på Minikrydstogt fra Kiel til Gøteborg 23. marts til 25. marts 2015 med fælles bustur til Kiel, overnatning i 2 sengs kahytter, sightseeingsbustur i Gøteborg til domkirken og Stadsmuseet. Foreningen er vært for en middag ombord, mens deltagerne selv betaler de øvrige måltider. De 40 pladser tildeles efter først-til-mølleprincippet. Evt. ledige pladser udbydes efter 1.12. til foreningens medlemmer.

 1. Indvielse af bagehuset FU forventer, at det bliver i januar 2015.
  Inviteres : A.P. Møller fonden ved Ulla Lunn og Hernrik Tvarnø, Martin Trier Mørk, alle håndværkerne. Bestyrelsen. Alle frivillige. Haderslev Museum. Naturstyrelsen (bl.a. Karsten Romme, Martin Reimers), Henrik Drud. Egon og Jens. Andreas Hermann. Pressen.

Hvad skal der ske: rød snor og taler udendørs.
Lægge malerpap i gangen, således at alle kan komme ind og se huset uden for meget efterfølgende rengøring.
Servering: pølser, øl og en dram (lovet ved håndværkermødet) – foregår i hovedbygningen stående.

Evt. åbent hus på et senere tidspunkt – det kunne være i forbindelse med påskeudstilllingen 2015.

Evt. et lysbilledshow om bagehusets historie.

 1. Økonomi: Nygård økonomi kører stabilt og godt. FU har sagt ok til pagoderenoveringen i 2015.
  FU har bedt Martin Trier Mørk udarbejde et forslag til renovering af overetagen som et muligt fremtidigt projekt.

  Rengøring:1. August i år stoppede Inge Matzen med sin rengøringsfirma. Nygård har nu ansat Cornelai Greiner som rengøringsassistent, således at rengøring nu betales til foreningen Nygård, som udbetaler løn til de, der udfører arbejdet (også når det i nogle tilfælde er frivillige, der foretager rengøringen), idet rengøring i forbindelse med lejemål ikke indgår i de frivlliges arbejdsopgaver.

 1. Priserne for udlejning med ændringsforslag:
  Leje uden overnatning ½ dag: 500 kr
  Leje uden overnatning 1/1 dag 1000 kr.

  Overnatning pr. person 200 kr.
  Minimumsleje for overnatning
  1000 kr. (forhøjet fra 800 kr.)

   

Administrationsgebyr ½ dag 50 kr. (tilbagebetales ikke ved aflysning)
Administrationsgebyr i øvrigt 100 kr. (tilbagebetales ikke ved aflysning)
Depositum betales ved booking 1000 kr. (tilbagebetales efter ugevagtens tjek)
Bemærk: Ved aflysning senere end 30 dage før lejemål tilbagebetales depositum ikke

Lejebeløb betales 2 uger før lejeperiodens start (ændret fra 10 dage før)

Bestilt rengøring (bemærk: lejer kan vælge selv at gøre rent)
½ – dags arrangement 750 kr.

1/1 -dag / overnatning 1000 kr.
+ bagehus 300 kr.

Nyt: ved bestilling af rengøring forudbetales 500 kr. (tilbagebetales ved aflysning)

 1. Bestyrelsens input til Nygårds fremtidige aktiviteter og drift.

 1. Evt.

Søg