Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Vi var 12 deltagere i alt

Formanden bød velkommen.

1) Som ordstyrer valgtes Ole Andersen

   som referent valgtes Birgitte Romme

2) Det konstateredes af dirigenten, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

   Asta B-O bad os om kort stilhed for at mindes Inge Adriansen, som døde d. 27. oktober 2017.

   Årsberetningen blev gennemgået punkt for punkt og den blev godkendt.

   Torben Vestergård nævnte under diskussionen om nyplantning af træer, at hvis man ønsker gamle

   alsiske æble og pæretræer, så kan man henvende sig her: Oldemorstoft, Museet i Bov v/ Mads   Mikkel Tørsleff

3) Regnskabet gennemgås og godkendes.

4) Der er ingen forslag

5) Budget for 2019 gennemgås og godkendes. Kontingent for indeværende budgetår, 2018 foreslås

   uændret. Dette godkendes ligeså.

6) Valg til bestyrelsen/ FU: Asta og Henrik genvælges, ligeså Inge, som er suppleant.

7) Evt:

Der spørges til den ny legeplads/ aktivitetsområde- se årsberetningen side 3- og sikkerhed.

   Det anbefales, at der skrives ind i kontrakten at brug af området er på eget ansvar.

   Forsikring af de frivillige, når man arbejder på Nygård?

   Sønderjydsk forsikring oplyser:

   Vores arbejdsskadeforsikring dækker uheld ved arbejde med motorsav og kløvemaskine, som sker i foreningens interesse. Hvis man selv har en fritids-ulykkesforsikring dækker denne også som et supplement. Altså kan man få dækning fra begge forsikringer, blev der oplyst.

Elisabeth Vestergaard, nyt udpeget medlem af Foreningen Nygårds bestyrelse præsenterede sig selv. Er vokset op i Nordborg, uddannet som antropolog. Vendte tilbage til Als for 10 år siden.

Har arbejdet på Institut for Grænselandsforskning i Sønderborg i den periode. Kom ofte på Nygård, da hendes forældre var gode venner af Ruth og Troels Trier Mørk.

Asta gjorde opmærksom på Højskoledagen d. 15. sept., som er en særlig markering af vores 10 års jubilæum i 2018. Der vil snart blive udsendt et program for dagen til alle medlemmer. Der er et begrænset antal af pladser.                                                                                 Ref. Birgitte Romme

Søg