Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Foreningen indkalder hermed til den årlige generalforsamling i foreningen
Mandag 5. marts 2018 kl. 19 på Nygård
med følgende dagsorden:

Velkomst ved formand Asta Broesby-Olsen

 1. Valg af ordstyrer og referent, samt 1-2 stemmetællere.
  FU foreslår Ole Andersen som ordstyrer og Birgitte Romme som referent

 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning ved Foreningen Nygårds bestyrelsesformand, herunder evaluering af det forudgående års aktiviteter i Foreningen Nygård - se beretningen her

 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kasserer Birgitte Romme

 1. Indkomne forslag, der er udsendt til medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingen

 2. Fastlæggelse af budget og kontingent for det indeværende forretningsår.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. § 16 og § 17.
  Drøftelse af valgregler

I 2018 er ifølge vedtægterne nuværende FU- og bestyrelsesmedlemmer Henrik Skrydstrup og Asta Broesby-Olsen på valg

Begge genopstiller.

Inge genopstiller

 1. Eventuelt:

Påskedagene 29. MARTS – 2. APRIL 2018: Der er behov for hjælp ved årets påskeudstilling

Åbningstid er i 2018 fastlagt til som tidligere alle påskedagene fra 13-17

De der har vagt skal primært sørge for salg af kaffe, the og kage i åbningstiden. Holde opsyn med udstillingen samt tælle besøgende i alle åbningstimerne.

Brødtorte serveres alle dage

Bemanding:

Torsdag 12.30 – 17: 4 personer – en sætter flaget op og tager det ned igen

Kl. 15: Fernisering

Udstillingsbussen, som kun kører Skærtorsdag, kommer til Nygård (tiderne er fra sidste år):

Bus 2: ank. kl. 13.20    Nygård, Nørreskoven - afg. kl. 13.50
Bus 1: ank. kl. 16.10    Nygård, Nørreskoven - afg. kl. 16.40

Fredag: 12.30 – 17: 3 personer – flaget hejse og tages ned igen

Lørdag: 12.30 – 17: 2 personer – flag hejses og tages ned

Søndag: 12.30 – 17: 3 personer – flag op/ned

Mandag: 12.30 – 17: 3 personer – flag op/ned

Herudover er der behov for at nogen sover på Nygård.

Årsagen er, at vi ikke har en forsikring, der dækker de udstillede værker. Derfor får kunstnerne selv tilbudt at kunne bo på Nygård en eller flere af udstillingsdøgnene. Men de nætter, hvor de ikke selv er der, er det foreningen Nygård, der sørger for, at der altid er nogen i huset.

Overnatning drejer sig i 2018 om søndag 1. april og mandag 2. april.

NB:

Samtidig med indkaldes forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 4.

Forslag fremsendes til foreningens mailadresse senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs.19. februar (vedtægternes § 10 stk. 1).

Vedtægterne kan ses her på foreningens hjemmeside http://www.nygaard-als.dk/foreningen/vedtaegter

Med venlig hilsen

Forretningsudvalget v. Asta Broesby-Olsen

 1. februar 2018

Valg

§ 16 stk. 1 Valgbare til bestyrelsen er kandidater, der er medlemmer eller tilknyttet en medlemsenhed, jf. § 5 stk. 1. En medlemsenhed kan kun være repræsenteret ved én person.
§ 16 stk. 2 Ikke tilstedeværende kandidater skal have afgivet skriftlig erklæring, om de ønsker valg. 

§ 17 For de bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der vælges af generalforsamlingen, gælder:

§ 17 stk. 1 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker for 2 år.

§ 17 stk. 2 To medlemmer og 2. suppleant er på valg i lige år.  

§ 17 stk. 3 Ét medlem og 1. suppleant er på valg i ulige år.

§ 17 stk. 4 Suppleanter indtræder for det forfaldne medlem i resten af dennes periode.

Valgregler

 1. Kandidater foreslås af generalforsamlingen. Det er tilladt at foreslå sig selv.
 2. Det undersøges om de foreslåede kandidater ønsker valg.
 3. Der kan stemmes på 1 kandidat, hvis der kun er én plads, der skal besættes, på 2 kandidater, hvis der er to eller flere pladser, der skal besættes.
 4. Ved stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, således at det ikke kan afgøres hvilken type plads de skal besætte, foretages afstemning mellem netop disse kandidater for at afgøre rækkefølgen. Der kan stemmes på 1 kandidat. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.
 5. Der er en valgrunde for FU-medlemmer og en for suppleanter særskilt (vedtaget ved generalforsamlingen i 2015)

Søg