Dagsorden til FU-mødet 17. november 2021

Deltagere
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Arne H. Blom, medlem af FU (AHB)
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme - bookingansvarlig, tilforordnet FU (BR) 

Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

+ Suppleant Inge Matzen (IM)
+ Suppleant Gudrun Løkke (GL)

Ole Andersen deltager i dagsordenens punkt 1 og 2, som vi starter mødet med

Møder mv. i 2021/22

 

FU-mødedatoer i efteråret 2021: 8. december (ok kalender) onsdage kl. 9 – 11

Forslag til FU-mødedatoer i foråret 2022: 12. januar, 9. februar, 16. marts, 20. april, 25. maj og 15. juni.

Bestyrelsesmøde 15. november 2021 kl. 16.30 – 17.45

Arbejdsjulefrokost 7. december -  kl. 11.3o – 13

Ugevagtsmøde: 19. januar 2022 kl. 15-30

Medlemsaften: fredag 28. januar 2022 kl. 18 – 22 – Tema: Sverige

Generalforsamling mandag 21. marts 2022 kl. 19 (i kalenderen)

Bestyrelsesmøde mandag 28. marts 2022 kl. 16.30 – 17.45 (i kalenderen)


Arrangementsprogram for resten 2021 og 2022

 • november 2021 samt 26. januar og 23. februar 2022: Litteratur i fællesskab - 4 onsdag eftermiddage kl. 15 – 17
 • Søndag 28. november 2021 kl. 10 – 13: Juletur i samarbejde med Naturskolen
 • Søndag 3. april 2022 kl. 14 - 16: Fællessangseftermiddag med Kitty Hovgaard
 • -18. april: Påskeudstilling
 • Søndag 15. maj 2022 kl. 15 – 17: FolkBalticakoncert
 • Tirsdag 14. juni: Træf for Cykelklubberne på Nordals
 • Lørdag 8. oktober 2022 kl. 13 – 17: Højskoleeftermiddag

Siden sidst :   

 

Lejekontrakttillæg om at Foreningen Nygård ikke har ansvar for skjulte rør og ledninger

ABO har 10. november rykket for et udspil til tillægget. IG har meldt tilbage, at hun tager fat i sagen.

 

Naturstyrelsens Frivilligdag 3. november blev aflyst pga. for få tilmeldinger (vi havde også meldt afbud). Vender tilbage primo 2022 med en ny dato for afholdelse af arrangementet i håb afholde en spændende eftermiddag med lidt forskellige emner både fra styrelsens samarbejdspartnere og hvad der rør sig hos Naturstyrelsen Sønderjylland.

Rensning af tagrender. Vi har igen haft problemer med tagrenden på nordsiden af taget. Henrik Drud har været og tømt den 29. oktober (bestilt af Naturstyrelsen). HD nævnte, at hullet foroven måske skulle være større og nedløbsrøret have en større dimension for at kunne klare det. Det ser ud til at være et tilbagevendende problem.
En af de uheldige følger har været, at regnvandet har skyllet sandet under fliserne ved trappen (NB)

 

Vandskade: vi havde 18.- 19. oktober en større vandskade i Nygårds såkaldte bibliotek. En vandskade, der har spoleret ca. en tredjedel af gulvet. 18. oktober kom der en melding om fra en af Nygårds gæster om at der var koldt på Nygård. En af vores ansvarlige for fyringen på Nygård tog på Nygård for at tjekke, om pillefyr og brændefyr var i normal aktion. Pillefyret kørte som det skulle, mens brændefyret var ude af drift.

Derfor blev optænding af brændefyret startet (ret langsom proces med lange pauser). Undervejs blev det tjekket, hvorfor der var koldt 'ovenpå'. Det viste sig så, at hovedårsagen hertil simpelt hen var, at radiatorerne allesammen stod på trin 2, hvilket er for lavt.

For en sikkerheds skyld blev det tjekket, om der var luft i radiatorerne. Dette gøres ved forsigtigt at åbne radiatorernes udluftningsventiler og se, om der strømmer vand/væske ud. Alle radiatorerne var OK, også den i biblioteket ...

Men desværre blev vores mand distraheret med nogle spørgsmål af en af gæsterne og missede derfor at efterspænde ventilen med en tang.

Da gæsterne ikke benyttede biblioteket, blev vandskaden først opdaget ca. 1 ½ døgn efter fejlen. I løbet af dette lange tidsrum, var vand fra varmesystemet strømmet ud på biblioteksgulvet, som bulede op på ca. 1/4 af gulvarealet.

Sagen blev meldt til Naturstyrelsen, der gav indtryk af, at deres selvforsikring dækkede skadesudgifterne.
Ydermere blev Henrik Drud bedt om at vurdere skaden i forbindelse med rensningen af tagrenden. Meldingen var, at gulvet ikke var til at redde samt at der under det nuværende bøgefinerparketgulv var lagt ovenpå et gammelt trægulv, der har været malet). HD fandt at der var 2 mulige løsninger: a) at fjerne det nuværende gulv og slibe det gamle trægulv af (hvis det er intakt) eller b) lægge et nyt trægulv. Dette villle han melde til Hans-Jørgen Ellemand, Naturstyrelsen.

Om det videre forløb se under punkt 3

 

Nygårds forsikringer – opfølgning på sidste møde:
Vi har tidligere fået tilbud fra Topdanmark og Anne-Marie, Arne og Asta mødtes i 9. november med Sønderjysk Forsikring – se dagsordenens punkt 4

 

Dagsorden:

1. Fyr og Flamme – status på vores to fyr, fyring i begge samt fyringsgruppen ved Ole Andersen

Nygårds varmesystem består af et gammelt radiatorsystem, gamle varmerør og ekspansionsbeholder med overløb, et system som alt sammen var der, da vi lejede huset. Siden er ekspansionsbeholderen erstattet med en større i forbindelse med udskiftning af det gamle brændefyr med et nyt (betalt af os) og installering af pillefyr (betalt af Naturstyrelsen) i stedet for det gamle oliefyr. Dette er sket i Foreningen Nygårds tid for 6 år siden. 

Overordnet: Brændefyret har fungeret upåklageligt i meget lang tid.

Ole vil redegøre for den praksis vores fyrbødere om stor omhu udfører den daglige fyring med.

 

Pillefyret har vi i en periode haft en del problemer med.

Ole meldte 6. november: Alle slanger er nu udskiftet i pillefyret. Det var en revne i en af slangerne, der har været årsag til manglende lufttryk i fyret og derved sendt kompressoren på overarbejde. Fyr og kompressor fungerer nu som de skal-

Det skal afklares, om der kan sættes en måler på ekspansionsbeholderen.

 

2. Brandsikring Arne har rejst spørgsmålet, om vores brandsikring er god nok.
I forbindelse med brandøvelsen i efteråret 2020 gennemgik brandchefen vores sikkerhedsforanastaltniger og var fuldt ud tilfreds.

Ole: Jeg mener at der er bliver taget vare på sikkerhedsforholdene: 

Vores 2 fyr fejler grundlæggende ikke noget. / Fyring i begge fyr fortages udelukkende af rutinerede og ansvarlige fyrbødere / brandsikkerheden i fyrrummene er helt opdateret med brandhæmmende lofter og vægge. Vi har haft brandmyndigheder ind over. / vi har regelmæssige skorstensfejerbesøg / der er branddøre de relevante steder / træpiller og trækævler er anbragt i særlige rum bag branddørene / Der er et minimum af brændbart materiale i Fyrrummene / Asketømning sker fuldt forsvarligt, asken fra begge fyr anbringes i lukkede metalbeholdere. 

NB: Hvis der skal nævnes noget betænkeligt, må det være brugen "pejsen" i spisestuen.

Lejere må ikke tænde op i spisestuen.

OBS: Brandstigen skal være anbragt ved vinduet i beslagene.

3. Udbedring af vandskadet gulv i biblioteket

Ved henvendelse til Naturstyrelsen 10. november om, hvad der skulle ske med gulvet, fik vi at vide, at Naturstyrelsen ikke – som forventet – dækker skaden.

11. november mødtes Arne, Christian, John, Finn og Asta og så på gulvet. Noget af gulvbrædderne (et meget tyndt bøgeparketgulv) blev fjernet. Der ligger et gammelt trægulv nedenunder. Det er malet og henover ligger et papirlag.
John målte fugtigheden i træet. Der var stadig fugt i gulvet tæt på radiatoren. Det øvrige gulv er tørt. Så planen er at fjerne en firkant over det fugtige gulv, så det kan tørre ud her i december.

I januar fjernes hele gulvet – og såfremt der ikke viser sig overraskelser, slibes gulvet ned og lakeres, så det kommer til at fremtræde, som gulvet i salen.
Christian har en aftale i forvejen i anden anledning med en gulvmand på mandag, som han vil kigge på dette gulv og give tilbud på opgaven, således at det vil kunne udføres i januar måned, mens der er lukket for udlejning.

Såfremt denne løsning ikke kan lade sig gøre, skal der lægges et nyt trægulv.

Tilbuddet vil muligvis være klar til mødet.

 

 

4 Renovering af trappegangen mv. i januar 2022

Januar måned 2022 er reserveret i kalenderen til renoveringsarbejdet.

Tilbud fra maler på maling af trappegangens loft og vægge samt gelænder.

Tilbud på tæppe til gang 1. sal.

Christian forhører sig om, hvorvidt de afgivne tilbud stadig gælder. Ellers indhentes nye

 

Få trappen overfladebehandlet? – Christian kontakter et gulvfirma og får tilbud på dels overfladebehandling dels ny belægning.

 

Ny trappebelægning i 2023?

 

 

5. Forsikringer

Vi har

 • Arbejdsskadeforsikring, som gælder for pedelfunktion og arbejde med maskiner samt for pigerne der hjælper ved medlemsaftenen
 • Motorredskabsforsikring på havetraktoren
 • Grundejeransvarsforsikring
 • Løsøreforsikring (612.000 kr.)

Vi blev anbefalet at oplyse alle frivillige om, at de skal selv sørge for et have en ulykkesforsikring.

 

Sydbank har anbefalet os at få en netbankforsikring – vi får tilbud fra Sønderjysk Forsikring

 

Begge forsikringsselskaber anbefalede os en bestyrelsesansvarsforsikring og får også her tilbud fra Sønderjysk Forsikring

Se her:
Uanset om du er bestyrelsesmedlem i en forening eller medlem af bestyrelsen eller direktionen i en virksomhed, kan du blive gjort personlig erstatningsansvarlig i forbindelse med økonomiske beslutninger. Det gælder fx, hvis beslutningerne fører til tab for foreningen, kreditorer, aktionærer, eller hvis virksomheden går konkurs.
At være personlig erstatningsansvarlig betyder, at du hæfter med hele din private formue, hvis der sker en fejl, som bestyrelsen er ansvarlig for. Er du bestyrelsesmedlem i en forening, gør det ingen forskel, at arbejdet er frivilligt og ulønnet – du hæfter stadig.

 

Der er 2 forsikringsforhold vi skal have afklaret:

 

Lejers skader på ejendommen – hvad gælder her f.eks. tilfældet med viskestykket ved brændeovnen i foråret – eller tidligere, hvor vi havde en mindre vandskade ved samme radiator i biblioteket, hvor det var en lejer, der ikke havde skruet udluftningsventilen til.

Frivilliges uforvarende skader under udførsel af arbejde for Nygård. FBO har sin egen forsikring fået oplyst, at hans private ansvarsforsikring ikke dækker, da skaden er sket i forbindelse med frivilligt arbejde i foreningsregi, hvor arbejdet gavner foreningen.

Arne har forhørt sig hos sin forsikringsmæglerkontakt.

6. Økonomi (Anne-Marie)

Anne-Marie har udsendt regnskabsoversigt med status11.11.21 til FU

 

7. Udflugter fremover:  Forslag til 2023 – 2025

Arne anbefalede, at vi finder frem til nogle steder / seværdigheder, som folk ikke selv kører til

Forslag: Flensborg - Hamborg

 

8. Evt.

Huske- opsamlingsliste
Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer

 

Ophæng af gardinstang i stuen er repareret

 

Ny hjemmeside – skalerbar til mobil.
Det har været meget godt at have kontakt til Joomlaeksperten, fordi One.com, som hoster vores hjemmeside, har opdateret nogle ting, som pludselig betød, dels at der ikke kunne lægges noget på hjemmesiden, dels at der pludselig optrådte en masse koder på siderne.

Begge problemer blev løst af Joomlaeksperten.

Asta søger stadig efter en person at dele arbejdet med hjemmesiden med – pt. en føler ude hos Morten Flytkjær

Det vil være fint, hvis Birgitte kan lægge bookinger direkte ind i kalenderen.

Arne foreslog, at vi inden vi går i luften med den nys side, gennemgår opbygningen og alle sider og ser om de er forståelige.

Denne proces er på forskellig vis igangsat.

Forslag fra Arne om Gæstebog på nettet?

 

Indhegning af æbletræet – havegruppen finder en løsning som forhindrer at børn kravler i træet og ikke skæmmer omgivelserne.

Kalkning af hvilerum: Christian er tovholder. Gentagelse af kalkningen i januar 2022?

Stormhasper: Der er tre vinduer i stueetagen, der mangler stormhasper (bl.a. det hvor vinduet ikke var haspet). Finn sørger for montering.

Bog til at skrive kommentarer fra lejere i – Inge sørger for en ny bog

Inge gennemgår mappen til vores lejere.

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård. Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44.
NB: Angående vanding af køerne. Der behøver ikke være vand i karret, da køerne kan få vand dels i Karens Bæk / dels i søen mod syd.

Skilt opsættes ved parkeringspladsen.

 

 

Møde for Ad – hoc gruppen