Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Indkaldelse til Generalforsamling 2022I henhold til Foreningen Nygårds vedtægter § 8 stk. 1 indkaldes der til ordinær generalforsamling i i første kvartal af regnskabsåret og den finder normalt sted i marts måned.

 1. februar meddelte FU pr. mail følgende til alle medlemmer: ”I år ikke på grund af coronaen, men fordi vores revisor har meddelt, at vi først kan få vores regnskab revideret i løbet af april måned. Forretningsudvalget har derfor besluttet, at Nygårds Generalforsamling i år finder sted mandag 23. maj 2022 kl. 19 på Nygård. ”

Foreningen indkalder på denne baggrund til den årlige generalforsamling i foreningen.
Mandag 23. maj 2022 kl. 19 på Nygård
med følgende dagsorden:

Velkomst ved formand Asta Broesby-Olsen

 1. Valg af ordstyrer og referent, samt 1-2 stemmetællere.
  FU foreslår Ole Andersen som ordstyrer og Birgitte Romme som referent.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning ved Foreningen Nygårds bestyrelsesformand, herunder evaluering af det forudgående års aktiviteter i Foreningen Nygård
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kasserer Anne–Marie Jensen
 1. Indkomne forslag, der er udsendt til medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingen

 

FU har følgende forslag til ændring af vedtægternes § 32:

 

Nuværende tekst: ”§ 32 Foreningen Nygård tegnes juridisk og økonomisk af formanden i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen eller af et flertal af bestyrelsesmedlemmer. ”

Ændres til: ”§ 32 Foreningen Nygård tegnes juridisk og økonomisk af formand og kasserer”.

Baggrunden for forslaget er, at kassererens rolle og ansvar ikke er tydeligt i de nuværende vedtægter.

FU fastholder fortsat vedtægternes”§ 25 stk. 2 Kasserer og bookingansvarlig udpeges af forretningsudvalget og deltager som tilforordnede i udvalgets møder. ”

Uddybning:
’At tegne en forening' betyder at kunne handle og underskrive på foreningens vegne og dermed forpligte foreningen.

’Tilforordne’ betyder udvælge eller knytte nogen til et bestemt erhverv, en post, en opgave el.lign.

 

 1. Fastlæggelse af budget og kontingent for det indeværende forretningsår
  ved kasserer Anne-Marie Jensen

 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. § 16 og § 17.
  Drøftelse af valgregler

 1. A) Valg af FU- og bestyrelsesmedlem
  Arne H. Blom indtrådte som 1. suppleant i FU september 2021 ved Henrik Skrydstrups udtræden. Denne plads er den ene af de to pladser, der er på valg i 2022, dvs. Arne H. Blom og Asta Broesby-Olsen er på valg. Begge er villige til at genopstille.
 1. B) Valg af suppleant
  I 2022 er 2. suppleant Inge Matzen på valg. Inge har meddelt, at hun genopstiller.
 1. Eventuelt

Valg

 • § 16 stk. 1Valgbare til bestyrelsen er kandidater, der er medlemmer eller tilknyttet en medlemsenhed, jf. § 5 stk. 1. En medlemsenhed kan kun være repræsenteret ved én person.
  § 16 stk. 2 Ikke tilstedeværende kandidater skal have afgivet skriftlig erklæring, om de ønsker valg. 
 • § 17For de bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der vælges af generalforsamlingen, gælder:
 • § 17 stk. 1Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker for 2 år.
 • § 17 stk. 2To medlemmer og 2. suppleant er på valg i lige år.  
 • § 17 stk. 3Ét medlem og 1. suppleant er på valg i ulige år.
 • § 17 stk. 4Suppleanter indtræder for det forfaldne medlem i resten af dennes periode.

Valgregler

 1. Kandidater foreslås af generalforsamlingen. Det er tilladt at foreslå sig selv.
 2. Det undersøges om de foreslåede kandidater ønsker valg.
 3. Der kan stemmes på 1 kandidat, hvis der kun er én plads, der skal besættes, på 2 kandidater, hvis der er to eller flere pladser, der skal besættes.
 4. Ved stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, således at det ikke kan afgøres hvilken type plads de skal besætte, foretages afstemning mellem netop disse kandidater for at afgøre rækkefølgen. Der kan stemmes på 1 kandidat. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.
 5. Der er en valgrunde for FU-medlemmer og en for suppleanter særskilt (vedtaget ved generalforsamlingen i 2015