Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

I år starter vi med at

Inge Gillesberg fortæller om urørt skov generelt og særligt om Nørreskoven

Træstamme

Under kaffen og bollerne vil der kunne stilles spørgsmål.

Derefter går vi over til Generalforsamlingen med følgende dagsorden

 

Velkomst ved formand Asta Broesby-Olsen

1. Valg af ordstyrer og referent, samt 1-2 stemmetællere.
FU foreslår Ole Andersen som ordstyrer og Birgitte Romme som referent.

2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning ved Foreningen Nygårds bestyrelsesformand, herunder evaluering af det forudgående års aktiviteter i Foreningen Nygård

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kasserer Anne–Marie Jensen

4. Indkomne forslag, der er udsendt til medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingen

 

FU har følgende forslag til ændring af vedtægternes § 32: 

Nuværende tekst: ”§ 32 Foreningen Nygård tegnes juridisk og økonomisk af formanden i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen eller af et flertal af bestyrelsesmedlemmer. ”

Ændres til: ”§ 32 Foreningen Nygård tegnes juridisk og økonomisk af formand og kasserer”.

Baggrunden for forslaget er, at kassererens rolle og ansvar ikke er tydeligt i de nuværende vedtægter.

FU fastholder fortsat vedtægternes”§ 25 stk. 2 Kasserer og bookingansvarlig udpeges af forretningsudvalget og deltager som tilforordnede i udvalgets møder. ”

Uddybning:
’At tegne en forening' betyder at kunne handle og underskrive på foreningens vegne og dermed forpligte foreningen.

’Tilforordne’ betyder udvælge eller knytte nogen til et bestemt erhverv, en post, en opgave el.lign.

5. Fastlæggelse af budget og kontingent for det indeværende forretningsår ved kasserer Anne-Marie Jensen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. § 16 og § 17.
Drøftelse af valgregler

A) Valg af FU- og bestyrelsesmedlem
Arne H. Blom indtrådte som 1. suppleant i FU september 2021 ved Henrik Skrydstrups udtræden. Denne plads er den ene af de to pladser, der er på valg i 2022, dvs. Arne H. Blom og Asta Broesby-Olsen er på valg. Begge er villige til at genopstille.

B) Valg af suppleant
I 2022 er 2. suppleant Inge Matzen på valg. Inge har meddelt, at hun genopstiller.

7.Eventuelt

Valg

 • § 16 stk. 1Valgbare til bestyrelsen er kandidater, der er medlemmer eller tilknyttet en medlemsenhed, jf. § 5 stk. 1. En medlemsenhed kan kun være repræsenteret ved én person.
  § 16 stk. 2 Ikke tilstedeværende kandidater skal have afgivet skriftlig erklæring, om de ønsker valg. 
 • § 17For de bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der vælges af generalforsamlingen, gælder:
 • § 17 stk. 1Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker for 2 år.
 • § 17 stk. 2To medlemmer og 2. suppleant er på valg i lige år.  
 • § 17 stk. 3Ét medlem og 1. suppleant er på valg i ulige år.
 • § 17 stk. 4Suppleanter indtræder for det forfaldne medlem i resten af dennes periode.

Valgregler

 1. Kandidater foreslås af generalforsamlingen. Det er tilladt at foreslå sig selv.
 2. Det undersøges om de foreslåede kandidater ønsker valg.
 3. Der kan stemmes på 1 kandidat, hvis der kun er én plads, der skal besættes, på 2 kandidater, hvis der er to eller flere pladser, der skal besættes.
 4. Ved stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, således at det ikke kan afgøres hvilken type plads de skal besætte, foretages afstemning mellem netop disse kandidater for at afgøre rækkefølgen. Der kan stemmes på 1 kandidat. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.
 5. Der er en valgrunde for FU-medlemmer og en for suppleanter særskilt (vedtaget ved generalforsamlingen i 2015

 

Søg